Board logo

标题: [湖南省] 湖南慈利字辈 [打印本页]

作者: haoying    时间: 2017-12-3 17:35     标题: 湖南慈利字辈

从江西迁入湖南:
字辈
伯维大祯  
承之应士  
( )   
廷玉开泽
绍继贤良
世守祖训  
长发其祥
作者: 郝圣先    时间: 2017-12-4 19:39

谢谢分享,慈利我去过的,环境不错,距张家界很近,山味多多。
欢迎光临 郝氏论坛 (http://zhhsw.net/) Powered by Discuz! 7.2